Warunki gwarancji

 1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach i warunkach  określonych w Instrukcji Obsługi dołączonej do każdego produktu.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Gwarancja zostaje wystawiona na kocioł grzewczy pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty za przedmiot umowy oraz odesłania na adres producenta kopii prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
 4. Kocioł nie jest objęty gwarancją, jeżeli w terminie do 14 dni od daty pierwszego uruchomienia  do Firmy „TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.”, ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna nie zostanie odesłana przez użytkownika prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna z podaniem wszystkich wymaganych informacji lub jeżeli w karcie gwarancyjnej brakuje numeru kotła, danych użytkownika (imię, nazwisko, adres, telefon), danych instalatora, wartości parametrów regulacji kotła, rodzaju paliwa.
 5. Niewypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna.
 6. Kocioł nie podlega gwarancji, jeżeli numery kotła, regulatora lub motoreduktora nie zgadzają się z numerami znajdującymi się w paszporcie kotła. (Podczas wizyty serwisanta ważne jest aby  uzupełnić zmiany, brak wpisu skutkuje odrzuceniem naprawy  gwarancyjnej).
 7. Gwarant zapewnia sprawne działanie kotła, jeżeli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR w szczególności w zakresie parametrów dotyczących paliwa, komina, wody kotłowej, podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania.

      Klauzula informacyjna dla użytkowników kotłów i zbiorników buforowych

 1. Administratorem danych osobowych jest TEKLA EKO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  z siedzibą w Pruchnej 43-523 przy ul. Lipowej 38, kontakt: e-mail : tekla@teklakotly.pl  lub   tel. 33/ 852 12 54,
 2. Dane osobowe są pozyskiwane z karty gwarancyjnej i wprowadzane do sytemu, a następnie są uzupełniane przez serwisantów w oparciu o wykonywane zlecenia.
 3. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej, w tym do ewidencji kotłów, informacji o uruchomieniu kotła, historii napraw gwarancyjnych, usprawnienia obsługi serwisu urządzenia objętego gwarancją.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (spełnienie warunków gwarancji), której Państwo jesteście stroną.
 5. Do realizacji powyższych celów mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, e-mail, telefon, dane o urządzeniu, (typ, model, nazwa, numer seryjny urządzenia, data i miejsce zakupu kotła, data uruchomienia kotła), dane instalatora, informacje o naprawach, budynku i instalacji.
 6. Informujemy, że Państwa dane mogą być udostępnione serwisantom, podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu usług serwisowych oraz firmie kurierskiej.
 7. Dane te nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
 8. Dane użytkownikówbędą przetwarzane przez czas nieokreślony, nie krócej niż do czasu uzyskania informacji o wycofaniu kotła lub urządzenia z użytkowania lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub wstrzymania przetwarzania. Informujemy jednak, że wniesienie sprzeciwu, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może wpłynąć na poziom obsługi posprzedażowej i termin realizacji napraw.
 11. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.